Contacts

Contacts

ข้อมูลตามมาตรา13 แห่งพระราชกฏษฎีกาตามความในพระราชบัญญัติ 196/2003 ("กฎหมาย”) เอปต้า เอส.พี.เอ. ในฐานะผู้ถือข้อมูลจะแจ้งให้คุณทราบว่าหากคุณให้ความยินยอมแล้วข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่ร้องขอ ข้อมูลของคุณอาจถูกใช้โดยผู้ประมวลผลข้อมูลของเราเพื่อดำเนินการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลจะไม่ได้รับการสื่อสารหรือแชร์กับบุคคลที่สามภายนอกกลุ่มเอปต้า เอส.พี.เอ. คุณสามารถติดต่อผู้จัดการข้อมูลได้ที่อีเมล privacy@eptarefrigeration.com ทุกเวลาเพื่อใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงแก้ไขปรับปรุงหรือคัดค้านการรักษาข้อมูลตามที่กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวกำหนด

ฉันยอมรับข้อตกลงความเป็นส่วนตัว

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของฉันเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ของเอปต้า เอส.พี.เอ. โดยผ่านทางอีเมล